Categories
ข่าวเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจอิตาลีเล็กลง 4.7% ที่ Q1/63 ขนมจากพิษโควิด

สสช.อิตาลี (ISTAT) ประเจิดประเจ้อแหว เศรษฐกิจสิ่งของอิตาลีเล็กลงยอม 4.7% ที่ไตรมาสจำเดิม เมื่อเปรียบรายไตรมาส ครั้นเปรียบประจำปี เศรษฐกิจสิ่งของอิตาลีเล็กลงลง 4.8% ณไตรมาสจำเดิม ISTAT อีกต่างหากประเจิดประเจ้อดุ ตำแหน่งตกงานปรับพฤติกรรมยอมไปสู่ระดับ 8.4% ที่ดวงจันทร์มี.คมันสมอง นอกจากนี้ ISTAT เปิดเผยแหว ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.1% ณดวงเดือนเม.ย. ครั้นวัดรายปี ISTAT เจาะจงแหว ทูลเศรษฐกิจดังกล่าวก้องกังวานจรดงานทำให้หยุดเศรษฐกิจ ภายหลังที่รัฐบาลบงการล็อกดาวน์เพื่อจะขวางเชิงการกระจายเชื้อสิ่งของไวรัสงัววิด-19 แต่ก็อีกต่างหากรวมถึงประกาศขนมจากดวงเดือนม.ค.และก.พ. ก่อนที่ประกอบด้วยการประกาศล็อกดาวน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *