Categories
ข่าวเศรษฐกิจ

สั่งสอน! สำรวจอำนาจแก้ไขเปลี่ยน e-Social Welfare เปล่าถูกฟ้องแน่นอน

นางสาววิลาชนชั้น สักขีพยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในที่สถานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ประเจิดประเจ้อตวาด เนื่องจากมีงานแชร์ข่าวที่ Social Media เกี่ยวการชักชวนประชาชนจ่ายมาวิเคราะห์สิทธิรับเงิน 3,000 เท้าจากรัฐบาล ผ่านหมู่การรวมกันฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ไม่ก็ e-Social Welfare สิ่งของกรมบัญชีกลางตรงนั้น ตาขอจาระไนดุ ความดังที่กล่าวมาแล้วไม่ถูกฟ้องแน่นอน ก็เพราะว่าระเบียบ e-Social Welfare สรรพสิ่งกรมบัญชีกลาง คือระบบสถานที่ใช้คืนที่การวิเคราะห์อำนาจสิ่งของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่จ่ายข้อความสามัญเป็นรายเดือน ดังนี้ ขอร้องประชาชนอย่าได้หลงลมปากข้อมูลที่แชร์ในที่ Social Media หากประกอบด้วยข้อสงสัย สามารถถามถึงที่กะไว้ call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในกลางวันด้วยกันระยะเวลาร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *