Categories
ข่าวเด่น

ผู้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย พะวงวิกฤตโคตักก่อตกงานสลัด ห้ามทำให้เรียบพฤติกรรม ‘เพียงพอ-ออมสมบัติ-ตัดทอนหนี้สิน’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *