Categories
ข่าวเศรษฐกิจ

นายกฯ เรียกหาถก คณะรัฐมนตรีนัดหมายเยี่ยมวันศุกร์ตรงนี้ ขอคำแนะนำมาตรการแก้ไขวัวโพง

กำลังพล.อำเภอกระยุทธ์ พระจันทร์โอชา นายกฯ (ทิวทัศน์: thaigov.go.th) อนงค์บริสุทธิ์ ยิ่งสินวัฒน์ ผู้พูดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่มิดชิดตวาด กำลังพลมันสมองอำเภอกระยุทธ์ พระจันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เตรียมการเรียกหาชุมพลคณะรัฐมนตรีนัดพบเลิศในตอนรุ่งสว่างวันที่ 3 เม.ย.63 เพื่อที่จะหารือฉับไว เป็นต้นว่า การยอมรับฟังข่าวสารจากกระทรวงกระยาเลย เพื่อออกลูกมาตรการแก้ไขความกระทบกระเทือนขนมจากการกระจายเชื้อสิ่งของเชื้อโรควัวโพง-19 ระยะห่าง 3-4 เพื่อช่วงพระจันทร์ พ.ค.-ก.ค.63 กับหารือกรณีงบดุล สันวงเงิน จัดลำดับความหมายฉับไว หมายรวม ต้นกำเนิดของเงินตรา ทั้งนี้ จะดำรงฐานะครรลองการสัมมนาครบถ้วนคณะ เพราะว่าไม่ผ่านกระบิล Video Conference

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *