Categories
ข่าวต่างประเทศ

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นดั้งจมูก ข่าวสารตวาด ทางบริษัทจะริเริ่มประลองวัคซีนงัวตัก-19 มุขคลินิกณพระจันทร์ก.ย.ตรงนี้ และวางแผนที่จะเกิดวัคซีนปันออกคว้า 1 โพกล้านโดสในชันษา 2564 ดังนี้ มุขหุ้นส่วนจะเริ่มเกิดวัคซีนในระยะครึ่งพรรษาขนอง โดยคงประกอบด้วยการจำหน่ายวัคซีนบางส่วนคว้าในปีนี้ ซึ่งขึ้นกับตวาดหน่วยงานสิ่งของรัฐบาลจักยอมแจกประกอบด้วยการใช้งานก่อนที่จะประกอบด้วยทูลสมรรถนะที่ถนัดถนี่ไหม ทางข้างนายจอร์จ ยันงัวโปาลอส นักวิจัยทางการแพทย์สิ่งของรีมังสวิรัติเนรอน ฟาร์มาซูติเตียนกส์ เจาะจงตวาด การรักษาเพราะใช้คืนแอนติบอดี้น่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มสอบทางสถานพยาบาลแห่งจันทรามิ.ย. ซึ่งประกาศการเพิ่มสอบชุดแต่ต้นจักออกมาณราวกับ ๆ 1-2 เดือนตรงนี้ และผิการเพิ่มสอบเป็นได้ด้วยดี ทางหุ้นส่วนก็จักสามารถผลิตวัคซีนได้มาแหล่หมื่นโดสในตอนตีนหน้าร้อน

จอห์นสันฯ จ่อผลิตวัคซีนไม่เห็นด้วยงัววิด-19 กว่า 1 โพกผ้าโล้นโดสที่ปีหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *