Categories
ข่าวต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ข่าวตวาด กลางเมืองแห่งไม่รับเว้นระยะห่างไกล 1 เมตรจากผู้อื่นในที่สาธารณะ อาจถูกปรับครอบครองสมบัติจด 10,000 ดอลลาร์ประเทศสิงคโปร์ (6,985 ดอลลาร์) หรือถูกจำขังห้องขังมากมาย 6 พระจันทร์ หรือไม่ก็รวมหมดจำได้ทั่วทำให้เสมอ เพื่อจะหักหาญปันออกกลางเมืองปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะขวางงานแพร่ระบาดสิ่งของเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ประชาชนจักต้องนั่งหรือไม่ก็ยืนเข้าคิวในที่สาธารณะเพราะเว้นระยะไกลลิบจากผู้อื่นไม่น้อยกระทั่ง 1 เมตร เพราะว่ากฎดังกล่าวมีผลบังคับใช้หลังจากนั้นเมื่อคืนนี้ไหว้วานตรงนี้ ด้วยกันจะเดินจรจนถึงวันที่ 30 เม.ย. สิงคโปร์บอกงานพบพานผู้ติดเชื้อรายนวชาตถึง 73 รายพอวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลมากขึ้นทิวากาลลำพังยิ่งนักเต็มที่ และ พอกพูนอีก 52 รายเมื่อวานนี้ มีผลกระทบมอบยอดผู้ติดโรคสิงสู่สถานที่ 683 ราย

ประเทศสิงคโปร์ออกลูกกฎจ้า โทษติดคุกถึง 6 ดวงจันทร์หากไม่เว้นห่างคนอื่น 1 เมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *