Categories
ข่าวหุ้น

กระดานงานเหาะประเทศไทยประกาศไม่ยอมรับดอกเพื่อช่วยหน่วยงาน

ทูลประกาศจาก บมจ.งานบินแหลมทอง (THAI) รุ่งเช้าดุ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ้าแจกประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งเลิศ โดยประกอบด้วยพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะธนูิน ประธานกรรมการ บมจ. การเหาะประเทศไทย ครอบครองสำคัญ อีกด้วยกรรมาธิการแห่งหนถูกแต่งตั้งนวชาต รวมหมด 3 มนุษย์ เป็นต้นว่า หัวหน้าอ้วนระสาย สาลีชาติส่วน, อธิปบุญกุศลทักทายษ์ มุ่งหมายเติบโต และหัวหน้าปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ในการสัมมนาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันสงเคราะห์หน่วยงานเพราะไม่รับสารภาพดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่จันทรามิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มาร่วมใจตัดทอนดอกเบี้ยทุกเดือนยอม 50% ตั้งแต่จันทรามีนาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยกันครัวเรือน ไม่ได้ยอมรับสิทธิบัตรโดยสารให้เปล่า และสิทธิประโยชน์ใดๆ ตั้งแต่ พุทธศก 2557 ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทฯ และเอาท์พุตการสัมมนาจากคณะกรรมการนโยบายกับคุมสอดส่องรัฐวิสาหกิจที่พรรษา 2557 จ่ายเพิกถอนสิทธิประโยชน์ที่แนวทางผลิตภัณฑ์ หรือว่าบริการสิ่งของรสก. และสิทธิประโยชน์กระยาเลย สรรพสิ่งคณะกรรมการรสก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *